Regulamin

Regulamin VII InO "Do Źródełka"

I. Wstęp

Marsze na Orientację "Do Źródełka", zwane dalej Imprezą, są odmianą Turystycznej Imprezy na Orientację (InO). Zadaniem uczestnika lub zespołu jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej przez organizatora mapy.

II. Punkty Kontrolne

1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, oznaczony logiem imprezy lub innym logiem opisanym przez organizatorów w komunikacie startowym lub na starcie.
2. Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu- lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.).
3. Dopuszcza się dodatkowy rodzaj punktów kontrolnych, w postaci stałych obiektów terenowych nie oznaczonych lampionami i nie posiadających osobnych przyrządów do potwierdzania tych punktów. Są nimi terenowe obiekty oznakowane: słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik, kapliczka, drogowskaz itp.
4. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
5. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
6. Punkt kontrolny na linii obowiązkowego przejścia (LOP) nie może być oddalony od osi tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.
7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM). Na punktach kontrolnych mogą pojawić się dodatkowe zadania, których rozwiązanie regulowane jest odrębnymi zasadami zdefiniowanymi indywidualnie dla danej trasy.
8. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym (PS) jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest: niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy), podobną formę terenu, specyfikę mapy, oddaje w przybliżeniu położenie właściwego punktu kontrolnego (PK). Punkty stowarzyszone oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
9. Punktem stowarzyszonym do stałego obiektu terenowego może być tylko inny obiekt o cechach identycznych jak podane przez organizatora i spełniający pozostałe kryteria PS. Wszelkie inne obiekty nieposiadające cech wskazanych w opisie punktu będą traktowane jako punkty mylne niezależnie od odległości od PK. Przykładowo: potwierdzenie drogowskazu gdy punktem ma być treść reklamy, potwierdzenie słupka gdy punktem ma być ambona będą traktowane jako PM nawet gdy obiekty są bardzo blisko siebie.
10. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy. Za punkty mylne uznane zostaną także wszelkie punkty oznaczone lampionami innymi niż wskazane przez organizatorów, a więc w szczególności punkty pochodzące z innych imprez niezależnie od ich odległości od PK.

III. Długość, czas i sposób przebycia trasy

1. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem: długości trasy, specyfiki terenu, stopnia zaawansowania uczestników, liczby punktów kontrolnych na trasie.
2. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
3. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
4. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
5. Długość trasy obliczona jest w linii prostej między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, zabudowania, poligony, etc.
6. Zawodnicy na trasie mogą iść, biec, skakać, turlać się, czołgać, pływać. Na trasie rowerowej mogą również jechać na własnym rowerze. Nie wolno korzystać z żadnych innych środków lokomocji a w szczególności: łódek, kajaków, nart, łyżew, sanek, rowerów (oprócz TR) i innych pojazdów kołowych.
7. Zawodnicy jednego zespołu muszą trasę pokonywać wspólnie. Przyjmuje się, że zespół się nie rozdziela, gdy wszyscy zawodnicy są od siebie w odległości pozwalającej na kontakt głosowy z sobą. Wszyscy zawodnicy powinni się wspólnie pojawić w bezpośrednim sąsiedztwie punktu kontrolnego, który zamierzają potwierdzić.

IV. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej

1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej - za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie - podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.
2. W przypadku innego przyrządu do potwierdzania PK z lampionem (pieczątka, perforator itp.) potwierdzenie następuje poprzez opieczętowanie, przebicie perforatorem, itp. odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.
3. Potwierdzanie PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) odbywa się poprzez spisanie własnym trwałym przyborem do pisania w odpowiednim polu karty startowej wszystkich widocznych na nim oznaczeń (numerów, symboli, napisów) oraz podanego na mapie numeru PK, o ile Organizator nie zastrzegł inaczej;
4. W przypadku PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. oznaczenia ze ścianek słupka) lub błąd w którymkolwiek elemencie traktowany będzie jako PM (punkt mylny).
5. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
6. Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawień pierwotnie potwierdzonego PK. Za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych. Po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawień. Poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym polu karty startowej - niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń.
7. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) dodając numer PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
8. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym z lampionem braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
9. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK jak opisane w rozdz. IV, p. 7 i 8 traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
10. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
11. Organizator ma obowiązek podać liczbę punktów kontrolnych (PK) do potwierdzenia na linii obowiązkowego przejścia (LOP). Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przejścia jest dowolna.
12. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.
13. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, żelpen, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami piszącymi będą traktowane jako punkt mylny.
14. Jeśli przy lampionie jest doczepiona kredka zawodnik może dokonać wpisu własnym przyborem do pisania zamalowując pole karty startowej kredką. Taki wpis jest niedozwolony na trasach TZ lub innych wskazanych przez organizatora w komunikacie startowym.

V. Zadania

1. Na wybranych trasach mogą występować zadania orientacyjne, krajoznawcze lub intelektualne. Nie występują zadania sportowe, zręcznościowe itp.
2. Organizator przed zapisami informuje w opisie tras, na których trasach się pojawią, jaki będzie ich rodzaj i jaka będzie maksymalna liczba punktów karnych za ich nie wykonanie.
3. Szczegółowe instrukcje wykonania zadań wraz z punktacją są dostarczane na starcie wraz z mapą lub znajdują się we wskazanym na mapie miejscu.

VI. Punktacja dla tras TZ, TP, BT, T, TK itp.

1. W imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów karnych zespoły klasyfikowane są na tym samym miejscu.
2. Punkty karne uzyskuje się za: - brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK - 90 pkt - brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora, w tym PK z linii obowiązkowego przejścia (LOP) - 60 pkt - potwierdzenie punktu mylnego PM - 30 pkt - zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) - 30 pkt - pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia PK, dokonanie dwóch takich samych wpisów w sąsiadujących ze sobą polach karty startowej lub dokonanie dwóch takich samych wpisów w polach przedzielonych pustą/pustymi polami - 30 pkt (nie dotyczy tras z całkowicie dowolną kolejnością potwierdzeń) - potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) - 25 pkt - potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, a także PS do całej linii obowiązkowego przejścia (LOP) - 15 pkt - brak podanego na mapie opisu lub zły opis punktu kontrolnego, pod warunkiem, że z zapisów karty startowej będzie wynikać, że zły opis był wynikiem ewidentnej omyłki pisarskiej, a nie błędu nawigacyjnego - 10 pkt - każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 pkt - każdą pełną minutę limitu spóźnień - 1 pkt - każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień - 10 pkt
3. Punkty karne za niewykonanie zadań lub ich błędne wykonanie są podawane w opisie zadań dołączonym do mapy.

VII. Punktacja dla trasy TR

1. W imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał największą liczbę punktów wagowych. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wagowych o miejscu decyduje czas przebycia trasy.
2. Punkty wagowe są przyznawane za potwierdzenie prawidłowego punktu kontrolnego w ilości zgodnej z pierwszą cyfrą numeru punktu na mapie. Może to być od 3 do 8 punktów. Punkty z LOP mają zawsze wagę 3 za każdy.
3. Punkty wagowe są odejmowane za: - potwierdzenie punktu stowarzyszonego PS- 1 pkt - potwierdzenie punktu mylnego PM - 2 pkt - potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, a także PS do całej linii obowiązkowego przejścia (LOP) - 0,7 pkt - brak podanego na mapie opisu lub zły opis punktu kontrolnego, pod warunkiem, że z zapisów karty startowej będzie wynikać, że zły opis był wynikiem ewidentnej omyłki pisarskiej, a nie błędu nawigacyjnego - 0,4 pkt - każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 0,4 pkt - każdą pełną minutę limitu spóźnień - 0,1 pkt - każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień - 1 pkt
4. Jeśli na trasie będą występować zadania to ich punktacja będzie osobno podana w opisie dołączonym do mapy.

VIII. Warunki ukończenia imprezy

1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi: w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem, oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS).
2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy zespół w momencie napotkania Sędziego jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia zespołu. Sędziowie w terenie mogą również zarządzać dla wybranych zespołów przymusowe stopczasy odejmowane od czasu pokonania trasy.
3. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a sędzia główny zdyskwalifikować dany zespół.
4. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za:
- podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
- używanie niedozwolonego środka transportu,
- korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
- celowe płoszenie zwierzyny lub niszczenie dzikiej przyrody,
- dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
- niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
- używanie słów wulgarnych lub obraźliwych w odniesieniu do przebiegu trasy lub organizatorów imprezy zarówno w trasie jak i na mecie,
- nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
- używanie na trasach pieszych urządzeń elektronicznych do określania położenia w terenie lub pomiaru parametrów ruchu takich jak dystans, prędkość (tempo), w tym urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie,
- używanie na trasie rowerowej urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie (dla rowerzystów dopuszcza się wszelkiego rodzaju liczniki, których jedyną funkcją jest pomiar prędkości i przejechanego dystansu, nawet jeśli korzystają z nawigacji satelitarnej),
- używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora,
- rozdzielanie się członków zespołu na trasie na odległość większą niż umożliwiająca bezproblemowy kontakt głosowy,
- wspólne pokonywanie trasy w wyraźnej współpracy z innym zespołem lub idąc w ślad za innym zespołem,
- oddanie karty startowej w więcej niż jednym kawałku,
- nie okazanie na mecie kompletu niepociętych map jeśli zakaz ich cięcia był podany w opisie trasy,
- świadome łamanie przepisów prawa, w szczególności: wtargnięcie na ogrodzony teren prywatny, przechodzenie przez trasy szybkiego ruchu w miejscach niedozwolonych, palenie ognisk, zaśmiecanie lasu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem jego zespołu.
3. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia mogą startować i uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia musi w momencie przed startem okazać pisemną zgodę od obojga opiekunów prawnych zgodną ze wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej marszu.
4. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
5. Uwagi i odwołania zespół może złożyć najpóźniej 2 godziny po przyjściu na metę, jednak nie później niż 15 minut po jej zamknięciu. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez zespół zgłaszający. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.